Молба за напускане на работа по чл. 327 образец 2017г.

Молба за напускане на работа за неизплатена заплата по чл. 327 образец 2017г.

 

 

 

ДО
Г-н (г-жа) ………………………………………………………….
                            /ръководител, директор, управител/
На …………………………………………………………………..
Гр. (с.) ……………………………………………………………..

 

МОЛБА

за напускане на работа по чл. 327

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/трите имена по документ за самоличност/
ЕГН ………………………………………., живущ в гр. (с.)……………………………………………………………………………..

ул. ………………………………………………………………………….., № …………, бл. ………, вх. ………., ет. …………
на длъжност ……………………………………………, в …………………………………………………………………………….. .
/цех, отдел, звено/
Уважаеми(а) господин(жо) ……………………………,

Моля, да бъда освободен/а от заеманата от мен длъжност на основание чл..327, ал.1 от Кодекса на труда с предизвестие.
 

 

 

Гр. (с)  …………………………. Подпис: ………………………………………….
Дата: ………………… 20….. г.

 

 

 

Свали молбата – Молба за напускане на работа по чл. 327

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *